تبلیغات تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

پیامک شماره 122864

به غضنفر میگن:با شیشه جمله بساز؟
میگه:ساعت شیشه!!!!!!!!
میگن: بافرشاد جمله بساز ؟
میگه:روح غضنفر شاد !!!!!!!!
میگن: با توکیو جمله بساز ؟
میگه: من مامانمو دوست دارم توکیو!!!!!

پیامک شماره 120802

به حیف نون میگن با اتوماتیک جمله بساز؟
میگه اووووووو تو ماتیک مالیدی

پیامک شماره 119812


به حیف نون میگن با آنجلس جمله بساز؟
میگه: توالت مردانه انجلس(جلوست)

پیامک شماره 117682

به غضنفر میگن با بالش جمله بساز
میگه یه کبوتر دیدم زدم به بالش
میگن نهبا اون یکی بالش
میگه پس زدم به اون بالش
میگن بیخیالبا تشک جمله بساز
میگه تو شک داری زدم به بالش؟؟
میگن با پتو جمله بساز
میگه پَ تو شک داری زدم به بالش؟
میگن ای بابا با تخت جمله بساز
میگه خیالت تخت زدم به بالش

پیامک شماره 117477

فیلسوف یعنی چه؟
وقتی فیل بین انسان و خورشید قرار گیرد بطوریکه سایه آن روی انسان بیفتد، به این پدیده فیلسوف میگویند.

پیامک شماره 106793

به یارو میگن باقیمت جمله بساز میگه: مامان قیمت سوخت!

پیامک شماره 105905

به غضنفر میگن: با توکیو جمله بساز.
میگه:من خدیجه رو دوست دارم توکیو

پیامک شماره 103746

ب پسره میگن با راننده ی زن جمله بساز میگه:ترسم از مرگ نیس,از راننده ی زن اس خخخ

پیامک شماره 102570

به یه مرده می گن با بیل جمله بساز
می گه ما که نفهمیدیم مگه یه بیل چه قدر ارزش داره که باشگاه ها
حاضرند میلیارد ها پول یدن تا یه بیل بخرند

پیامک شماره 101207

عزيزم دقت كن :
" ما رو باش از ديوار كي دارم بالا ميريم " درسته ، نه " مارو باش رو ديوار كي داريم يادگاري مينويسيم "
فارسي را پاس بدهيم :إ