تبلیغات تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

عجايب معمارى روم به روايت تصوير

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/rome%20italy6.jpg

نبايد از ياد برد که نيروى ابتکار روميان در ساختن فضاهاى بزرگ درونى به شناخت و اطلاعات مهندسى ايشان از خواص احجام و ايستايى احجام خنثى بستگي داشت...

عجايب معمارى روم به روايت تصوير

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/rome%20italy2.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/rome%20italy3.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/rome%20italy4.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/rome%20italy5.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/rome%20italy8.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/rome%20italy9.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/rome%20italy10.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/09/rome%20italy11.jpg